طراحی و راه اندازی ساختارهای مجازی ( Virtualization )

مجازی سازی به فرآیند تبدیل تجهیزات و سرویس های واقعی و فیزیکی به عناوین مشابه آنها در محیط غیرواقعی ، بدون کم کردن قابلیت ها و یا ایجاد وقفه در عملکرد آنان اطلاق می گردد. بخش تحقیق، توسعه و پروژه های خاص کهکشان مشاور با بررسی برترین راهکارهای موجود دنیا در زمینه مجازی سازی همانند XEN ، CITRIX ، VMASARE ، MS Hyper و همچنین پیاده سازی آن در قالب راهکارهای : سرویس های زیرساخت شبکه و ساختار آموزشگاه و کلاس های الکترونیکی ، کلیه خدمات از قبیل تهیه RFP های لازم ، مشاهده و نظارت، طراحی و پیاده سازی راهکارهای متناسب با سازمانها را ارائه می نماید .
در راستای پیشرفت و گسترده شدن بسیار سریع شبکه ها از نظر فیزیکی ، راهکارهای مجازی سازی در بسیاری بخشها مثمر ثمر و مفید خواهد بود که از آنجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت کاربران
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت Device های شبکه
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت نحوه استفاده کاربران از شبکه