مشاوره در امنيت اطلاعات و شبکه

گروه متخصصین امنيت شبکه کهکشان مشاور ، طی يک پروسه کاملا تخصصی ابتدا کليه نيازهای اوليه و اصلی ادارات ، سازمانها ، ارگانها و يا ISP ها يا هر مجموعه ديگری که نيازمند امنيت باشد را بررسی نموده و سپس طرح کلی برای ايجاد امنيت شبکه ارائه می گردد . اين مشاوره می تواند شامل مواردی از قبيل طرح شبکه ، تجهيزات مورد نياز و نرم افزارهای مربوطه باشد.