طراحــی و انجــام تستهای نفوذپذیری (Penetration Test )

با توجه به گسترش روزافزون ارائه سرویسهای گوناگون در قالب شبکه های کامپیوتری ، سرویسهای تحت Web و تداخل غیر قابل چشم پوشی شبکه ها در سرویسهای ارائه شده ، حفظ امنیت داشته ها و اطلاعات سری سازمان و کسب و کار تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های صاحبان مشاغل و مدیران گشته است.
در این راستا ، یکی از خدمات ارائه شده توسط کهکشان مشاور انجام تستهای نفوذپذیری شبکه خواهد بود . در این تستها ، سرویسها و بخشهای گوناگون ساختار همانند :
  • سرویسهای Infrastructure سازمان همانند DNS ، DHCP و ...
  • سرویسهای تحت Web داخلی
  • برنامه های کاربردی اختصاصی سازمان
  • برنامه ها و سرویسهای Public ارائه شده توسط سازمان همانند سرویسهای Web Based ، Website سازمان و نظایر آن
  • نفرات و افراد سازمان
مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مشکلات و رخنه های گوناگون امنیتی که ناشی از تنظیمات نادرست و یا استفاده از سرویسها و برنامه های کاربردی ضعیف ، سعی در نفوذ به بخشهای گوناگون خواهد شد. گزارش تهیه شده که شامل موارد زیر می باشد :
  • ابزار و روشهای مورد استفاده برای نفوذ
  • نحوه جمع آوری اطلاعات و انتخاب هدف
  • مراحل انجام کار
  • نتایج و تائیدیه انجام نفوذ در بخشهای گوناگون

این موارد به همراه توصیه های امنیتی ارائه شده ، راهگشای بسیار موثری در جهت نیل به هدف امن سازی هرچه بیشتر ، تداوم هرچه کاملتـر کسب و کار سازمان و نیل به تعالی سازمانی و اهداف آتی همانند دستیابی به استانداردهای بین المللی امنیت اطلاعات خواهد بود.