مشاوره، طراحی وپیاده سازی سیستم های مدیریت شبکه

تیم تخصصی کهکشان دانا با استفاده از تجربیات فراوان خود در زمینه پیاده سازی و مدیریت شبکه قادر به طراحی و راه اندازی ساماننه های مدیریت شبکه بر پایه سیاست گذاری بهینه استفاده از شبکه سازمان می باشد. در این راستا برخی خصوصیات سامانه های مدیریت شبکه عبارتند از:
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت کاربران
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت Device های شبکه
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت نحوه استفاده کاربران از شبکه