مشاوره ، طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت و مونیتورینگ شبکه

در راستای طراحی و راه اندازی سامانه های مدیریت و مونیتورینگ شبکه برخی خدمات قابل ارائه توسط کهکشان دانا عبارتند از:
  • طراحی و راه اندازی مراکز مدیریت عملیات شبکه ( NOC )
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریتی Microsoft همچون: SMS ، MOM ، SCE و ...
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت ترافیک شبکه همچون PRTG ، MRTG و...
  • طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریتی Linux Based
  • طـــراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت کاربران و Bulk Management