7- تامین Device ها و تجهیزات تخصصی شبکه همانند انواع Server ها، Networking Device ها، IP Camera

آشنائی و سابقه طولانی همکاری با معتبرترین تامین کنندگان همانند Nexcom و ... ، باعث ایجاد توانائی تامین کلیه تجهیزات تخصصی شـبکه و بالنتیجه ارائه راهکارهای کاملا عملیاتی و قابل اجرا توسـط کهکـشان مشاور شده است.