مشاوره ، تشکیل و تعلیم تیمهای برخورد و پیشگیری حوادث امنیتی (CSIRT)

تیمهای امنیتی همچون Computer Security Incident Response Team : CSIRT و یا Computer Emergency Response Team : CERT از جمله ابزار و امکاناتی هستند که به منظور کم کردن خطرات امنیتی و یا کاهش ضررهای ناشی از بروز این وقایع در اختیار مدیران امنیت سازمان قرار دارند. در این راستا کهکشان دانا با تکیه بر سابقه طولانی ، تکیه بر دانش مناسب متخصصان ، حضور کارشناسان رسمی بین المللی و داخلی در زمینه جرائم رایانه ای ، کارشناسان و سرممیزین بین المللی استاندارد BS25999 ( BCP: Business Continuity Plan ) همچنین استفاده از امکانات کهکشان دانا، خدمات زیر را در این حوزه ارائه مینماید :
  • تشکیل تیمهای مربوطه و تعریف وظایف
  • تعریف سرفصلهای متناسب و ارائه آموزشهای لازم در هر حوزه
  • تعریف و تدوین سیاستهای راهبردی ، قوانین ، روالها و دستورالعملهای لازم
  • تدوین و پیاده سازی راهکارهای مدیریتی و نظارتی تیمها
  • تدوین سیاستهای کلی در راستای بکارگیری تیمهای تشکیل شده، ایجاد هماهنگی و تعامل با سایر بخشهای سازمان
  • تشکیل ساختاری و تربیت نیروهای Cyber Command Center -CCC